•  24 + 12
  •  411

Pozzallo, Ragusa, Sicily, Italy

Washing machine